Geografie znevýhodnění

Nechápeme odlišnost lidských těl jako omezení, ale jako příležitost ke zvyšování citlivosti vůči prostoru kolem nás.

Při vytváření měst, domů i cest, při chápání toho, co znamená prostor a jak se v něm lidé pohybují, byla dlouhou dobu opomíjena fyzická, smyslová a mentální rozmanitost našich těl. A o toto opomíjení nám jde především.

Naše aktivity

Crip města

Speciální sekce na 9. brněnské konferenci urbánních studií Ne(-)lidské město

Geografie krip temporalit: čas v každodennosti lidí s postižením

Projekt podpořený Grantovou agenturou České republiky (GA23-05096S)

Přístupnost MHD pro osoby se smyslovým znevýhodněním

Projekt podpořený Technologickou agenurou České republiky (CK04000163)

Geografie znevýhodnění: nevidomá zkušenost s urbánním prostorem

Projekt podpořený Grantovou agenturou České republiky (GA20-03708S)

Strategické nástroje pro utváření bezbariérového prostoru města

Projekt podpořený Technologickou agenurou České republiky (TL01000013)

Geografické způsoby chápání časové a prostorové jinakosti

Speciální sekce na 25. Kongresu ČGS / 18. Kongresu SGS

Město v těle: tělesná jinakost jako perspektiva pro městskou jinakost

Speciální sekce na 8. brněnské konferenci urbánních studií Město: Hranice představivosti

Studia postižení: Paranoidní a reparativní přístupy k jinakosti

Speciální sekce na Výroční konferenci České sociologické společnosti 2021

Přístupnost jako princip udržitelnosti

Speciální sekce Výroční konference České geografické společnosti 2020 - Geografie pro udržitelný rozvoj měst a regionů

Geografia znevýhodnenia

Speciální sekce na 17. kongresu SGS / 24. zjazdu ČGS Geografia na vzostupe

Budoucí města pro odlišná těla

Speciální sekce na 7. mezioborové konferenci urbánních studií Města budoucnosti

Knihovna pro bezbariérové Brno

Přijďte se zapojit do hledání podoby veřejného prostoru, který je vstřícný lidem s různými potřebami a nároky

Aktuálně

Kdo jsme

Naše publikace

Přidejte se!

Pokud byste chtěli psát s námi anebo si u některého z nás napsat diplomku, budeme mít radost!

Témata závěrečných prací

Obhájené závěrečné práce

Základní oborové texty

2024

Geografie dětí: metodické přístupy a inspirace nejen pro geografy

Specializovaná veřejná databáze bariérových situací pro osoby se smyslovým znevýhodněním v MHD

Movement refrains of people with visual impairments: A post-phenomenological geography beyond space and place

“Wait, really, stop, stop!”: Go-along interviews with visually disabled people and the pitfalls of ableist methodologies

2023

Snow-child interactions during the winter season in a temperate zone: Czech Republic

2022

The social stone: a story of transformation from ableist to accessible topology

Revising modern divisions between blindness and sightedness: Doing knowledge in blind assemblages

2021

Geografie bariér

Akční plán pro postupné odstraňování bariér 2022–2023

Geografie znevýhodnění

Children’s interactions with public space: Observing children’s experienced affordances in a housing estate in Brno, Czechia

Politiky zpřístupňování městského prostoru v České republice

Budování strategie přístupnosti města

Brněnský archiv příkladů dobré praxe: proč ne Metodika?

Navrhování digitální přístupnosti měst

Tvorba softwaru pro veřejnou správu

Taktické mapování bariér

Studia postižení

2020

Strategický plán pro postupné odstraňování bariér 2021–2030

„Upoután vozíkový“: absence zdvořilé nevšímavosti jako bariéra při pohybu prostorem uživatelů a uživatelek elektrických vozíků

“Almost Equal”: Confronting Norms and Normality in  Experiencing Visual Disability

2019

Po paměti / Geografie „nevidomých“

Reconfiguring Human and Nonhuman Animals in a Guiding Assemblage

Pohyb pod dohledem / Geografie „prvaček“

Materialita pohybu: vztah mezi nevidomostí a městským prostorem

Jet pěšky / Geografie „vozíčkářů a vozíčkářek“

„A přišel ti naproti?“: dohled rodičů jako neviditelná bariéra prostorového chování jejich dcer ve vzdálených univerzitních městech

Asambláže postižení: afirmativní pojetí v deleuzo-guattariovské perspektivě

Vizuální nevědomí: vizuální organizace nevizuálního města

2016

Zkušenost bez zraku: příležitost pro reflexi prostorového normativu

2015

7 čili sedm dní

Sociální prostor

Dopravní technologie mění naše vnímání prostoru

2013

Imaginace a reprezentace prostoru v každodenní zkušenosti

2012

Časová kultura kyborgů

Prostorová orientace a specifika prostorových rozhodnutí osob s pohybovým omezením

2010

Specifika časoprostorového chování imobilních osob

Přidejte se

Vytvořte s námi geografii znevýhodnění v České republice

Akademický zájem o „nenormální“ těla má za sebou už poměrně dlouhou cestu v podobě studií znevýhodnění (Disability Studies), nicméně zájem o „odlišná“ těla v prostoru je o poznání kratší. Snahy o zpřístupnění prostoru je spojen s rozvojem normativních konceptů univerzálního designu prostoru (universal design), jejichž počátky lze vysledovat až do šedesátých let minulého století.

Tato materialistická perspektiva však zůstávala omezena pouze na prostorovou přístupnost lidí k nejrůznějším zdrojům, službám a technologiím. Otázky „normality“ prostorových konceptů a teorií, respektive otázky, jakými těly a pro jaká těla jsou prostorové koncepty a teorie vytvářeny, se začaly objevovat až od devadesátých let minulého století v rámci tzv. geografie znevýhodnění (Disability Geography). Geografie znevýhodnění je tak velmi mladá subdisciplína humánní geografie, která se zabývá vztahem „odlišných“ těl a prostoru.

Vedeme závěrečné práce

Máme vypsaná témata všech možných stupňů studia (SOČ, Bc., Mgr., Ph.D.), která jsme připraveni vést na vybraných univerzitách v České republice. Pro inspiraci si můžete prohlédnout již obhájené závěrečné práce.

Pořádáme speciální sekce na konferencích

Prostřednictvím speciálních sekcí na odborných konferencích se snažíme zvyšovat povědomí o geografii znevýhodnění v rámci akademické obce v České republice.

administrace