Geografie znevýhodnění

Lidé

RNDr. Robert Osman, Ph.D.

Geografický ústav, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita; Environmentální geografie, Ústav geoniky AV ČR

Robert Osman je sociální geograf. Jako odborný asistent působí na Geografickém ústavu Masarykovy univerzity a současně v Oddělení environmentální geografie na Ústavu geoniky AV ČR. Disertační práci věnující se prostorové zkušenosti uživatelů elektrických vozíků obhájil pod názvem „Městská teritorialita na příkladu města Brna“ v roce 2014. Využívá především kvalitativních metod výzkumu, o jejichž širší využití v rámci české sociální geografie se snaží. Mezi jeho hlavní výzkumná témata patří geografie času, rytmicita místa, časoprostorová zkušenost, lidská teritorialita a geografie znevýhodnění. V minulosti byl řešitelem projektu Geografie znevýhodnění: nevidomá zkušenost s urbánním prostorem (GA20-03708S) a Strategické nástroje pro utváření bezbariérového prostoru města (TL01000013). V současnosti řeší projekt Geografie krip temporalit: čas v každodennosti lidí s postižením (GA23-05096S) a Přístupnost MHD pro osoby se smyslovým znevýhodněním (CK04000163). Editoval knihy Prostor(y) geografie (2015) a Geografie okrajem (2019), které vyšly v nakladatelství Karolinum a knihu Geografie bariér (2021), která vyšla v nakladatelství MUNI Press. Je autorem článků v Cities, Environment and Planning A, Social & Cultural Geography, Geoforum, Eurasian Geography and Economics, Time & Society, European Planning Studies, Territory, Politics, Governance a řadě dalších.

administrace