Geografie znevýhodnění

Publikace

Geografie bariér

Robert Osman, Hana Porkertová, Veronika Kotýnková

První kapitola knihy má hned několik cílů. Představuje, o čem kniha je, proč se vlastně jmenuje Geografie bariér a proč má smysl se zabývat něčím, jako je právě geografie bariér. Obecně tedy představuje problematiku, jíž je přístupnost prostoru, služeb a informací, respektive problém, že jejich přístupnost je limitována přítomností různých typů bariér. Konkrétně se kapitola dotýká témat veřejného prostoru, různých druhů bariér a politik přístupnosti, které společně vytváří rámec celé knihy. Když v kapitole přemýšlíme o bariérách, nepřemýšlíme pouze o bariérách na úrovni ulic a náměstí, ale přemýšlíme o bariérách ve veřejném prostoru v širším slova smyslu, tedy o bariérách ve veřejných budovách, institucích, službách, webových stránkách, informačních systémech, aplikacích atp. Bariéra ve veřejném prostoru tak nemusí být pouze materiální povahy, ale může být i sociální, komunikační, technologická atp. V rámci knihy uvažujeme o třech typech bariér. Prvními jsou ony otravné materiální nesnížené obrubníky, chybějící vodicí linie, neoznačené výkopy atp. Tedy bariéry našeho každodenního života – každodenní bariéry. Na příkladu odstraňování každodenních bariér nicméně uvažujeme i o druhém typu bariér, se kterými se lze setkat při etablování politik přístupnosti v České republice. Tento typ bariér označujeme jako bariéry politické. Třetím a posledním typem bariér, kterého si všímáme spíše okrajově, jsou bariéry, které bychom mohli nazvat jako bariéry postsocialistické, tedy bariéry vyplývající z vývoje významu postižení ve společnosti, která si prošla socialistickým obdobím. Kapitola postupně představuje jednotlivé typy bariér i důsledky, které mají pro etablování politik přístupnosti v České republice. Současně kapitola nabízí i základní představení jednotlivých kapitol a porovnání různých přístupů jejich autorských kolektivů k postižení. Úvodní kapitola taktéž poskytuje základní informace o tom, jak celou knihu číst, věnuje se zdůvodnění používaného jazyka, struktuře knihy, ale třeba i vysvětlení jednotlivých zvýraznění a rámečků.

administrace