Geografie znevýhodnění

Nabídka témat závěrečných prací

Sociální prostor venkova: zkušenost uživatelů invalidních vozíků žijících na venkově

  1. Úvodem proveďte diskusi relevantní literatury sociálního prostoru.
  2. Vyberte a popište analytické koncepty vhodné pro popis odlišnosti uživatelů invalidních vozíků v rurálním prostředí.
  3. Proveďte polostrukturované rozhovory s uživateli invalidních vozíků žijícími mimo urbánní prostředí.
  4. Popište způsoby utváření odlišnosti uživatelů invalidních vozíků mimo urbánní prostředí.
  5. V závěru konfrontujte získané poznatky se způsoby utváření odlišnosti v sociálním prostoru města.

administrace