Geografie znevýhodnění

Aktuality

Architektúra a znevýhodnenie: príklady inkluzívnych úprav prostredia vhodného pre venčenie vodiacich psov v meste

Diplomová práce Tomáše Stančeka

Práca prináša prehľad poznatkov o vzťahu architektúry a zdravotného postihnutia uchopeného v jeho sociálnej rovine. Architektúra, ako disciplína patriaca do priestorových vied, sa významnejšie podieľa na (re)produkcii priestoru, ktorého nevhodný dizajn môže vytvárať znevýhodnenie osôb, pre ktoré nie je prispôsobený. A taktiež naopak, vhodným dizajnom prostredia ho môže odstrániť. Pomocou špecifickej situácie zo života niektorých ľudí so zrakovým postihnutím – venčenie ich vodiaceho psa – sme sa pokúsili demonštrovať jeden z možných vhodných prístupov k problematike. Využili sme poznatky o aktuálnom architektonickom prístupe k tvorbe prostredia s ohľadom na ľudí so zdravotným postihnutím, a tiež užívateľské skúsenosti vyplývajúce z popisu života ľudí so zrakovým znevýhodnením. Výsledkom je návrh krajinno-architektonickej úpravy venčiaceho priestoru v meste Brno, pracujúci s materiálno-diskurzívnym dizajnom prostredia, ktorý tak cieli aj na hodnoty produkované fyzickou podobou priestoru, ktoré sú s ňou neoddeliteľne spojené. Práca prináša jedno z riešení danej problematiky, predstavuje možnosti jej rozvoja, ale najmä odkrýva potenciál, ktorý v sebe zdravotné postihnutie pre architektúru a jej rozvoj nesie.

https://opac.crzp.sk/?fn=docviewChild000265E0

administrace