Geografie znevýhodnění

Závěrečné práce

Bariéry přístupnosti – pohled uživatele elektrického vozíku

Markéta Mulíčková, 2022 | celý text práce
Klíčová slova: mobilita; bariéra; přístupnost; elektrický vozík; go-along research

Práce se zabývá problematikou přístupnosti veřejného prostoru pro vozíčkáře. Je rozdělena na dvě části. V teoretické části práce jsou vymezeny pojmy mobilita, bariéra a přístupnost. Bariéry jsou rozděleny na fyzické, psychické a sociální. Práce se soustředí na fyzické (architektonické) bariéry ve veřejném prostoru, které omezují pohyb uživatelů invalidních vozíků. Odstraňování těchto překážek je v ČR podporováno několika projekty a existuje legislativa zabývající se touto problematikou (např. stavební zákon, vyhláška o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb). V rámci praktické části byl osloven uživatel invalidního vozíku a byl s ním proveden go-along research. Cílem bylo zaznamenat konkrétní bariéry, se kterými se vozíčkář setkává v oblasti, ve které se běžně pohybuje – zájmovým územím pro tento výzkum byly městské části Brno-Řečkovice, Mokrá Hora a Brno-Medlánky. Komunikační partner poukázal na deset problematických míst z hlediska přístupnosti; ty byly zmapovány, popsány a okomentovány včetně návrhu možného řešení. Práce lze předložit na úřadech dotčených městských částí jako podnět ke zlepšení přístupnosti na jejich území.

administrace